تبلیغات
::آخرالزمان و مهدويت:: ::آخرالزمان و مهدويت:::: آخرالزمان و مهدويت ::
حدیث روز 
 

مدیریت وبلاگ
 صفحه  نخست

 پیام
به مدير سايت

 

  تبديل به صفحه ي خانگي

 

 اضافه کردن به علاقه منديها

 

خبرنامه
خبرنامه

برای دریافت خبرنامه نام و ایمیل خود را بنویسید

نام :
ایمیل :
مشترک غیرمشترک
 
 

مطالب وبلاگ
آخرین مطالب

كلمه آخرالزمان به بخشى از زمان گفته مى‏شود كه نسبت‏به كل زمان اين دنيا بخش پايانى و نهايى آن محسوب مى‏شود. به عبارت ديگر ادوار زمانى به دو بخش تقسيم مى‏شود كه به بخش دوم آن آخرالزمان گفته مى‏شود و آغاز اين بخش دوم ظهور حضرت رسول اعظم اسلام (ص) است كه مطلع آن بعثت آن حضرت است 

     

 

 تطبیق و مقایسة دجّال در اسلام با آنتی‌كرایست در مسیحیّت    


نگاه شیعه به بحث نجات بخش جهان، نگاهی فرامكتبی است به این ترتیب كه در همة امّت‌ها، مردم، منتظر برقراری نظام مهدوی در سراسر گیتی‌اند؛ از امام علی(ع) در این باره نقل شده است: «در هیچ یك از امّت‌ها، منتظر مهدی‌ای غیر از او نبوده‌اندجدای از سخن مشترك ادیان از وجود یك نجات بخش در پایان دنیا، ادیان مختلف به خصوص ادیان الهی برای آمادگی هر چه بیشتر پیروان خود، با پیش‌گویی نسبت به آینده، آنان را از خطرات و مشكلات فرا رو بر حذر داشته‌اند.

 

 اشاره:
یكی از نقاط مشترك در ادیان ابراهیمی، وجود یك نجات دهنده در آخرالزّمان است كه بر اساس آن شاهد استیلای حكومت صالحان در جهان خواهیم بود. با بررسی آثار و منابع ادیان آسمانی به علائم و نشانه‌هایی مشترك برای فرا رسیدن زمان این رویداد بزرگ، پی می‌بریم كه یكی از آنها ظهور دجّال با عنوان اسلامی و آنتی كرایست یا ضدّمسیح با عنوان مسیحی آن است.

اگرچه تصوّر هر یك از دو مكتب در پیشینه و پسینة این عنوان در بعضی موارد متفاوت است، امّا می‌توان به نقاط مشتركی دربارة حضور دجّال در جامعه پی‌برد كه مهم‌ترین آنها رویارویی با مصلح، در برپایی حكومت عدالت محور است.


در این مقاله، ضمن بررسی پیشینة موضوع آنتی كرایست در مسیحیّت به عملكرد وی در منابع اسلامی اشاره خواهد شد تا نقاط مشترك و غیر مشترك معلوم گردد.

  • طرح مسئله

به اعتقاد ادیان الهی و بشری، جهان در پایان عمر خود، «نجات بخشی» را تجربه خواهد كرد كه با سامان بخشیدن به مشكلات انسان، روزگاری همراه با آسایش را برای او رقم خواهد زد كه در پی آن، عدل در پهنة گیتی گسترش می‌یابد و ایمان در جای جای جهان رخ می‌نماید.


در آیین هندیان باستان، [كالكی] پیرامون بشارت ظهور منجی آمده است: ویشنو ـ مظهر دهم ـ‌ سوار بر اسبی سفید خواهد شد و شمشیر درخشان در دست خواهد گرفت و عصر طلایی را آغاز خواهد كرد.1 سوشیانس2 در آیین زرتشت و اوستای جدید، جهان مطلوب آینده و شهرستان نیكویی را می‌سازد3 كه او آخرین آفریدة هرمزدی و از تبار فروهرش 4 ستودنی است. در آیین یهود، جهان مطلوب آینده را ماشیح (مسیح) خواهد ساخت كه نمونه‌ای از این پیش‌گویی‌ها را می‌توان در منابع این دین مطالعه كرد.5


در مسیحیّت، پسر انسان نشانی از همان نجات بخش وعده داده شده است كه با بازگشت مسیح به صحنة هستی همراه است. مستر هاكس در «قاموس كتاب مقدّس» بین اصطلاح پسر و باور بازگشت مسیح تفاوت قائل شده و می‌گوید: اصطلاح پسر انسان هشتاد بار در «عهد جدید» به كار رفته كه فقط سی مورد آن با حضرت عیسی(ع) قابل تطبیق است و پنجاه مورد دیگر از مصلح و نجات دهنده‌ای سخن می‌گوید كه در آخرالزّمان ظهور خواهد كرد.6 او در ادامه به معرفی منجی نمی‌پردازد یا به عبارت بهتر توانایی این معرفی را ندارد؛ اگر چه با مراجعه به منابع اسلامی ‌به رهیافتی مناسب در این زمینه خواهیم رسید. در منابع و متون اسلامی ‌به ظهور موعودی، از نسل آخرین پیامبر خدا در زمین، به نام حضرت مهدی(ع) با عنوان مصلح و رهبر جهان در پایان روزگار بشری اشاره شده است.7


نگاه شیعه به بحث نجات بخش جهان، نگاهی فرامكتبی است به این ترتیب كه در همة امّت‌ها، مردم، منتظر برقراری نظام مهدوی در سراسر گیتی‌اند؛ از امام علی(ع) در این باره نقل شده است: «در هیچ یك از امّت‌ها، منتظر مهدی‌ای غیر از او نبوده‌اند.»8


جدای از سخن مشترك ادیان از وجود یك نجات بخش در پایان دنیا، ادیان مختلف به خصوص ادیان الهی برای آمادگی هر چه بیشتر پیروان خود، با پیش‌گویی نسبت به آینده، آنان را از خطرات و مشكلات فرا رو بر حذر داشته‌اند.


اگر چه كتاب مقدّس دستخوش تحریف شده است،9 امّا با واكاوی و دقّت نظر می‌توان با مقایسة صحیح ادیان با اسلام، در گام اوّل به نقاط مشتركی از آموزه‌ها و باورهای آنان با اسلام پی برد و در گام بعدی به تكامل اسلام نسبت به سایر ادیان آسمانی اذعان داشت.


یكی از عنوان‌های مشترك بین منابع اسلامی ‌و مسیحی، اصطلاح دجّال یا آنتی كرایست است كه بر اساس هر دو مكتب در آیندة حیات بشری پدیدار خواهد شد. اگرچه نام دجّال در «قرآن» بر خلاف عهد جدید به صراحت نیامده است، امّا با جست‌وجو در آثار اسلامی ‌می‌توان به این مفهوم در اخبار مربوط به آینده از زبان پیشوایان دین دست یافت.
نكتة مهم در بررسی نقل قول‌ها دربارة آیندة بشر این است كه ماهیّت این اخبار چون پیش‌گویی است، وقوع و عدم آن امری ممكن است؛ به عبارت دیگر ظهور منجی در قرآن و روایات به عنوان موضوع ضروری دین مطرح شده است، امّا پیش‌گویی‌ها نسبت به آینده، بداء پذیر است.10

  • دجّال در لغت

دجّال معادل دروغگو و كسی است كه حق را كتمان می‌كند؛ ازهری می‌گوید:
 كلّ كَذَّاب فهو دجّال و جمعه دجّالون و قیل: سُمّی بذلك لأَنه یستر الحقّ بكذبه.11
فراهیدی، مفهوم دجّال را دقیقاً در برابر حضرت عیسی(ع) معرفی می‌كند:
الدّجّال: هو المسیح الكذّاب و إِنّما دَجْلُه سِحْره و كَذِّبُه.12
ابن منظور به نقل از ابن سیّده، دجّال را مردی از یهود معرفی می‌كند كه در آخرالزّمان با هدف برخورد با حق و جایگزین كردن باطل خروج می‌كند؛ عدّه‌ای نیز او را مدّعی ربوبیّت معرفی می‌كنند.
در اصطلاح علم حدیث، راویانی كه دربارة آنها تعابیری به كار رفته كه مبالغه در دروغگویی آنان باشد به (یكذّب دجّال) خوانده می‌شوند؛ این دسته از روایات فاقد اعتبارند و ارزش نقل و احتجاج ندارند.13

  • دجّال در اصطلاح روایات اسلامی

با بررسی آنچه از روایات اسلامی ‌برمی‌آید، می‌توان گفت: دجّال عبارت از كسی است كه با انكار منجی آخرالزّمان و رویارویی با وی درصدد شكست حكومت جهانی مصلح است.

  • پیشینة اعتقاد به ضدّمسیح

مستر هاكس در قاموس كتاب مقدّس در سرتاسر «اناجیل اربعه» و ملحقات آن برای واژة دجّال جایی جز رسالة یوحنّا 14 پیدا نمی‌كند و مقصود از دجّال را كسی می‌داند كه با مسیح(ع) مخالفت و ضدّیت می‌كند و مدّعی جایگاه اوست.15


محتوای مكاشفات یوحنّا را می‌توان بر اساس هر یك از رؤیاهای اصلی یوحنّا به چهار قسمت تقسیم نمود:
1. رؤیای اوّل: كه مسیح را در حال سخن گفتن با كلیساها می‌بیند؛
2. رؤیای دوم: مسیح بر كائنات تسلّط می‌یابد؛
3. رؤیای سوم: طیّ آن مسیح بر همة قدرت‌های شریر پیروز می‌شود؛
4. رؤیای چهارم: كه در آن شاهد سلطنت مسیح در كرة زمین است.


آنچه در این تقسیم بندی مشخّص می‌شود، این است كه بیشتر رؤیاهای یوحنّا مربوط به آینده است؛ با این سخن روشن می‌شود كه چرا بیش از هر جایی ردّپای ضدّمسیح را باید در مكاشفات یوحنّا جست. با این حال باید توجّه داشت كه ادبیّات یوحنّا، استعاری و سمبولیك است كه بسیاری برای فهم آن به استفاده از عهد عتیق روی می‌آورند.16
در رسالة اوّل یوحنّای رسول آمده است: ای بچّه‌ها، این ساعت آخر است و چنان كه شنیده‌اید دجّال می‌آید، اكنون هم دجّالان بسیار ظاهر شده‌اند و از این رو می‌دانیم كه ساعت آخر است.17


بر این اساس یكی از نشانه‌های ساعت آخر یا به تعبیر اسلامی آن، آخرالزّمان، ظهور دجّال است؛ اگر چه در ادامه به این مطلب اشاره شده كه در هر زمان دجّال می‌تواند مصداقی پیدا كند؛ با این بیان می‌توان این طور نتیجه گرفت كه دجّال ممكن است فرد خاصّی نباشد؛ بلكه می‌تواند جریان خاصّی باشد، چنانچه در ادامة نامه تعریف دقیقی از دجّال ارائه می‌شود: دروغگو كیست؟ جز آنكه مسیح بودن عیسی را انكار كند. آن دجّال است كه پدر و پسر را انكار می‌نماید، كسی كه پسر را انكار كند، پدر را هم ندارد و كسی كه اعتراف به پسر نماید، پدر را نیز دارد.18


فرد یا جریان خاصّ دجّال در پی انكار حضرت عیسی(ع) هستند كه بر اساس آموزه‌های «انجیل» چنین شخصی از خدا نیست و هر روحی كه عیسی مسیح مجسّم شده را انكار كند، از خدا نیست و این است روح دجّال كه شنیده‌اید كه او می‌آید و الآن هم در جهان است.19


به این ترتیب در موارد مختلفی در ملحقات اناجیل شاهد منكران حضرت عیسی(ع) با عنوان دجّال هستیم؛ زیرا گمر اه كنندگان بسیار پدید آمدند كه عیسی مسیح ظاهر شدة در جسم را اقرار نمی‌كنند. اینانند گمراه كننده و دجّال.20


تقریباً همة مفسّران اناجیل به دجّال در ضمن استفاده از مكاشفة یوحنّا اشاره می‌كنند؛ با این حال اختلاف اصلی آنان را باید در مورد باب خاصّی كه در آن از وی یاد شده، دانست كه نظرات آنان به قرار زیر است:


1. برخی به وحش؛
2. برخی به اژدهای آتشگون؛
3. برخی به وحشی كه ده شاخ و هفت سر دارد؛
4. بسیاری از محققان، دجّال را بر وحشی كه دو شاخ مثل شاخ‌های برّه داشت و مانند اژدها سخن می‌گفت یا بز وحشی قرمزی كه «هفت سر و ده شاخ داشت» یا در پایان به شیطانی كه از زندان خود خلاصی خواهد یافت و امّت‌ها را گمراه خواهد كرد، منطبق می‌دانند.21


پولس نیز دربارة ظهور آنتی كرایست خبر داده است، امّا تعبیر او مرد شریر و فرزند هلاكت است؛ بدین ترتیب برای رسیدن به روز مسیح این مرد ظاهر می‌شود و گروهی را مرتد می‌كند.22


ظهور ضدّمسیح حدّاقل با سه رویداد در ملحقات اناجیل ترسیم می‌شود كه به شرح زیر است:
1. سرّ بی دینی كه حمایت‌كنندة اصلی قدرت‌های شریر در حال حاضر در سرتاسر جهان است، آشكار می‌شود.23 اوج این حركت در بی حرمتی به معیارهای مقدّس كلام الهی است؛ اگر چه عدّه‌ای وفادار باقی می‌مانند؛24


2. در روزهای آخر، بسیاری از مدّعیان كلیسا از حقیقت كتاب مقدّس دور شده و مرتد خواهند شد؛


3. برداشته شدن یك مانع یا شخصی است كه با این اتّفاق، روز خدا آغاز می‌گردد.25


بنا بر نظر برخی، طرح اعتقاد به ضدّمسیح را باید همزمان با زندگی حضرت عیسی(ع) دانست؛ مذهبی كه مقارن ظهور این پیامبر خدا پدید آمد، «گنوسی» یا «عرفان ثنوی» نام داشت. گنوس از كلمة گنوسیس، گرفته شده كه واژه‌ای یونانی و به معنای عرفان و معرفت و دانش است. دورة شكوفایی این مذهب از قرن اوّل تا سدة سوم میلادی است؛ گنوسی‌ها در درون خود دانشمندان كلامی ‌در «فلسطین»، «سوریه»، «بین النّهرین» و «مصر» را پرورش دادند. برخی عرفان یهودی را در پیدایش این مكتب بی تأثیر نمی‌دانند.26 بیشتر پیروان فرق گنوسی از پیروان حضرت عیسی(ع) بودند و او را منجی بشر می‌دانستند؛ آنان بر این باور بودند كه حضرت عیسی(ع)، شیطان را از این جهان رانده و در دایرة آتش سیاه به زنجیر كشانده است ولی شیطان در آخرالزّمان فرزندی از زنی ناپاك به وجود خواهد آورد كه دشمن عیسی(ع) است و دجّال نام دارد. او نژاد بشر را یكسره به ژرفنای سقوط رهبری خواهد كرد، ولی سرانجام عیسی(ع) بر دجّال پیروز خواهد شد.27


پولس كه از افراد مورد نظر كلیساست به آنتی‌كرایست معجزاتی نسبت می‌دهد و معتقد است او به قدرت شیطان، كارهای خارق العادّه‌ای انجام خواهد داد.28
همچنین بنا بر باور گنوسی‌ها، دجّال كسی بوده كه بعد از اقامة دعوی علیه مسیح(ع) او را به دست یهودیان سپرده است كه در پی آن مسیح(ع) را برصلیب میخكوب كردند، امّا مسیح توانست خود را از صلیب برهاند و دركوه «مورا» پنهان كند.29


در این زمینه اگر چه در قرآن صحبت از صلیب است، امّا بحث از صلیب نقل ادّعاهای یهود است؛ وگرنه موضع قاطع قرآن حاكی از این است كه عیسی(ع) آن شب به اذن الهی به آسمان برده شد30 و هرگز دست یهودیان به وی نرسید.31  • انگاشتة امروزی جامعة مسیحیّت به آنتی كرایست


پیروان كلیسای انجیلی آمریكا كه حدود یك چهارم جمعیّت این كشور؛ یعنی هفتاد میلیون نفر را تشكیل می‌دهند، مهم‌ترین خاستگاه نظری راستگرایان مسیحی است. بر اساس باور آنان بشر همواره در دنیا شاهد نبرد خیر و شر است و بازگشت دوم مسیح در آخرالزّمان طیّ هفت مرحله صورت می‌گیرد كه در حال حاضر ما در مرحلة ششم یا مرحلة كلیسا هستیم؛ مرحلة بعد «آخرالزّمان» خوانده می‌شود كه طیّ آن حضرت عیسی(ع) به سوی زمین رو می‌كند و مؤمنان را حیات دوباره می‌بخشد. سپس ضدّ مسیح در زمین ظاهر خواهد شد و خود را به دروغ منجی یهودیان می‌خواند. برخی معتقدند آنچه موجب باور برخی به او می‌شود این است كه او قادر به اعادة صلحی ظاهری در «خاورمیانه» خواهد شد. حكومت ضدّمسیح، هفت سال به طول می‌انجامد و دورة «رنج یا آزمایش بزرگ» خوانده خواهد شد كه بر اساس آن در نیمة اوّل این دوره، آنتی كرایست صلح ظاهری را برقرار و در نیمة دوم علیه اسرائیل اقدام خواهد كرد كه به این ترتیب مجموعة گناهان بشر كامل شده و دورة بی‌سابقه‌ای برای آزار یهود آغاز می‌شود تا صحنه برای «نبرد نهایی» یا «آرمگدون» مهیّا ‌شود32 و ایشان را به موضعی كه آن را در عبرانی «حارمَجِدّون»، می‌خوانند، فراهم آورند.33


با این حال بر اساس باور برخی مسیحیان امروزی شكل گیری حكومت ضدّمسیح نزدیك است كه در اثر آن یك دیكتاتوری سیاسی و اقتصادی شدید حاكم خواهد شد به گونه‌ای كه حتّی برای خرید و فروش معمولی نیز احتیاج به كسب اجازه است. اینان اعتقاد دارند كه برای تقویت چنین نظامی یك پیامبر دروغین توانا و یك مذهب جهانی به وجود خواهد آمد.34


در روزگار كنونی به خصوص در آستانة هزارة سوم بسیاری از پیروان كلیسا از افراد دیكتاتور كه عامل بسیاری ازجنگ‌ها و ویرانی‌های دوران معاصرند، به عنوان آنتی كرایست یا ضدّمسیح سوم یاد كرده‌اند. این باور از آنجایی شكل گرفته است كه در متون كتاب مقدّس شاهد این عبارات هستیم: جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید...
... زیرا قومی با قو می و مملكتی با مملكت دیگر درگیر خواهد شد.35


ملاحظه می‌شود در حالی كه كتاب مقدّس، مشخّصّات آنتی كرایست را دقیقاً بیان نكرده است، شورای كلیسا سعی داشته‌اند با تعیین مصداق، ذهن جامعه را به سمت این قسمت از عبارت ببرند كه: اكنون هم دجّالان بسیار ظاهر شده‌اند.36


امّا با دقّت در ابتدا و انتهای كلام و با توجّه به آموزهای اسلامی به خصوص بحث آخرالزّمان می‌توان به جمع بندی زیر رسید:
1. دجّال، حقیقتی انكارناپذیر در باورمسیحیان است.

2. هنوز او در اجتماع ظاهر نشده است؛ چرا كه می‌گوید: شنیده‌اید كه او می‌آید.37
3. ظهور آنتی كرایست در ساعت آخر است: ای بچّه‌ها، این ساعت آخر است و چنان كه شنیده‌اید، دجّال می‌آید.38

  • دجّال در منابع مأثور

1. اعتقاد به ظهور دجّال
شیعه و اهل سنّت در منابع خود از دجّال یاد كرده‌اند. در خطبه‌ای اختصاص یافته به دجّال، صعصـة  بن صوحان، از امام علی(ع) از زمان ظهور وی در جامعه پرسش می‌كند كه حضرت با ارائة كامل شرایط زمانی و مكانی وی، سیمای روشنی از آینده ارائه می‌كند.39


نزد اهل سنّت، اعتقاد به خروج دجّال، همسنگ باور مهدویّت دانسته شده و منكر آن در شمار كافران معرفی می‌شود؛ جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر(ص) نقل می‌كند: «كفر و من كذّب بالمهدی فقد كفر»40 و در نقلی دیگر از رسول خدا(ص)، سه باور مهدویّت، خروج دجّال و نزول حضرت عیسی(ع) امری ضروری در اعتقاد اسلامی‌ترسیم می‌شود.


در منابع شیعی، ظهور دجّال از جانب شرق و از «سجستان» پیش‌گویی شده است، آنجا كه رسول خدا(ص) در حدیثی طولانی با اشاره به حوادث آینده می‌فرماید: «و ظهور الدّجال، یخرج بالمشرق من سجستان»41 بنابر باور شیعی آنچه دربارة آینده بیان می‌شود، بنا بر ارادة الهی امكان تغییر دارد.

2. نشانه‌های ظهور دجّال

در قرآن مجید آمده است:
«هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِیهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ یَأْتِیَ رَبُّكَ أَوْ یَأْتِیَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ لاَ یَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ؛42 آیا جز این انتظار دارند كه فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پاره‏ای از نشانه‏های پروردگارت بیاید [امّا] روزی كه پاره‏ای از نشانه‏های پروردگارت [پدید] آید كسی كه قبلاً ایمان نیاورده یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده، ایمان آوردنش سود نمی‏بخشد. بگو منتظر باشید كه ما [هم] منتظریم


اشارة روایات تفسیری نقل شده زیر این آیه را می‌توان در چهار موضوع خلاصه كرد:


1. موضوع میثاق فطری خداوند با مردم: هشام بن حكم از امام باقر(ع) نقل می‌كند دربارة فرمودة خداوند، «لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْل یَعْنِی فِی الْمِیثَاقِ أَوْ كَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً قَالَ الْإِقْرَارُ بِالْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) خَاصَّةً قَالَ لَا یَنْفَعُ إِیمَانُهَا لِأَنَّهَا سُلِبَت؛43 سود ندهد كسی را ایمانش در صورتی كه پیش از آن ایمان نداشته (یعنی در میثاق) یا در دوران ایمانش كار خیر نكرده است».
پرسش كردم، فرمود: «مقصود اقرار به انبیاء و اوصیاء است و به خصوص امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «ایمانش سود ندهد برای آنكه سلب شود و بی‏ایمان از دنیا برود
2. نشانه‌های قیامت كه در برخی از روایات فقط به طلوع خورشید از مغرب اشاره دارد. «و هو طلوع الشّمس من مغربه»44


3. ظهور امام زمان(ع): مانند نقل ابوبصیر از امام صادق(ع) ذیل آیة كه فرمود: «یعنی خروج قائم منتظر ما»، سپس فرمود: ای ابا بصیر! خوشا به حال شیعیان قائم ما، كسانی كه در غیبتش منتظر ظهور او هستند و در حال ظهورش نیز فرمانبردار اویند، آنان اولیای خدا هستند كه نه خوفی بر آنهاست و نه اندوهگین می‏شوند.»45


در روایتی دیگر از علی بن رئاب نقل می‌كند: امام باقر(ع) در تفسیر این آیه «روزی كه بعضی از آیات پروردگارت بیاید، ایمان هیچ نفسی كه پیش‌تر ایمان نیاورده است، به وی فایده نمی‏رساند» فرمودند: «آیات عبارت از ائمه است و آیت منتظره، حضرت قائم(ع) است و در روز ظهورش كه با شمشیر به پاخیزد، ایمان كسی كه پیش‌تر ایمان نیاورده باشد، به وی سود نرساند؛ گرچه به پدران گذشتة وی ایمان آورده باشد.»46


4. بیان برخی نشانه‌های ظهور كه آنچه مورد نظر ماست، اشاره به دجّال است.
مانند روایتی كه عیّاشی از زراره، حمران و محمّد بن مسلم نقل می‌كند:
مقصود از این آیات، طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبده از زمین و دجّال است كه اگر انسان به گناه اصرار بورزد و عمل ایمانی به جا نیاورد و این آیه‌ها ظاهر شود، ایمانش سودی نخواهد داشت.47

3. سرانجام دجّال

عاقبت جنگ میان دجّال و امام زمان(ع) با غلبه و پیروزی یاران منجی حقیقی همراه است؛ روایات فریقین دربارة موضوع از میان بردن دجّال را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
1. دسته‌ای از روایات، امام عصر(ع) را از میان برندة دجّال معرفی می‌كند، به عنوان مثال از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند:


«القائم الّذی یقوم غیبته فیقتل الدّجّال»48 یا از حضرت سجّاد(ع) نقل است كه فرمودند: «المهدی الّذی یقتل الدجّال»،49 در خطبه‌ای كه از امام علی(ع) در صدر كلام اشاره شد، حضرت زمان و مكان دقیق این رویداد را مشخّص می‌كنند: «یقتله(الدّجال) الله عزوّجلّ بالشّام علی عقبه تعرف بعقبه افیق لثلاث ساعات مضت من یوم الجمعه علی ید من یصلّی عیسی بن مریم خلفه»50


2. دسته‌ای دیگر از روایات فاعل قتل را به حضرت عیسی(ع) نسبت داده‌اند. در شیعه در «تفسیر فرات» كوفی در حدیث معنعنی51 از امام باقر(ع) نقل شده است:
«سیأتی علی النّاس لا یعرفون والله ما هو التوحید حتّی یكون خروج الدّجال و حتّی ینزل عیسی بن مریم من السّماء و یقتل الله الدّجال علی یده»52


در منابع اهل سنّت این دسته روایات بیشتر دیده می‌شود؛ مانند: «ینزّل عیسی فیقتله»؛53 «فبیّنت هو كذلك اذ بعث الله المسیح بن مریم فینزّل ... فیقتله ثم یأتی عیسی بن مریم قوم عصمهم الله عنه»54


در جمع این روایات با توجّه به اعتقاد مسلمانان به بازگشت حضرت عیسی(ع) و مقام وزارت وی در حكومت آیندة جهان به رهبری امام زمان(ع) باید گفت كه هر دو دسته روایات قابل اعتنا و پذیرفتنی است؛ به عبارت دیگر دستة اوّل روایات از میان بردن دجّال را به رهبر این حكومت جهانی و دستة دوم به وزیر این حكومت نسبت می‌دهد.


عبّاس همامی؛ احسان پوراسماعیل

ماهنامه موعود شماره
116

پی‌نوشت‌ها
:
1. شایگان، داریوش، ادیان و مكتب‌های فلسفی هند، ج1، ص 274.
2. واژة سوشیانس در اوستای جدید به صورت مفرد و جمع دارای معانی مختلفی است كه همگی حاكی از نجات بخشی در آیندة بشر دارد. نك: راشد محصّل، نجات بخشی در ادیان، ص6.
3. مقدّم، محمّد، جستار دربارة مهر و ناهید، ص 11.
4. فروهر یا فرموشی كه در اوستا Farvasi و در فارسی باستان:  Fravarti و در فارسی میانه: Frawaher و در فارسی نو همان فروردین است كه بازماندة حالت اضافه جمع آن در فارسی باستان است. نك: راشد محصّل، اندرساخت مردمان.
5. نك: كهن، آبراهام، گنجینه‌ای از تلمود، صص 351ـ352.
6. همان، ص 219.
7. پور اسماعیل، احسان، آیندة بشریت از دیدگاه قرآن و عهد جدید، صص 203ـ275.
8. طبری، محمّد بن جریر طبری، دلائل الامامه، ص 256.
9. آیندة بشریت از دیدگاه قرآن و عهد جدید، ص 26.
10. همان، ص 54.
11. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 237.
12. همان، ج 6، ص 80.
13. معارف، مجید، شناخت حدیث، ص 358.
14.  انجیل یوحنّا در حدود سال 140 م. توسط یوحنّا در آسیای صغیر (تركیه كنونی) نوشته شده است.
نویسندگان قدیم، انجیل یوحنّا را آخرین انجیل دانسته‌اند و كلیسای قرن اوّل عقیده داشت كه این انجیل توسط یوحنّای رسول نوشته شده، گرچه شهادت ایرینیوس كه شاگرد پلیكارپ و او هم شاگرد یوحنّا بود، نشان می‌دهد، انجیل مزبور بعد از انتشار سایر اناجیل در «افسس» منتشر شد. (برای اطّلاع بیشتر نك: قاموس كتاب مقدّس، ص 941؛ رویكرد اسلام به عهد جدید، ص 51.)
15. شناخت حدیث، ص 375.
16. هلی، هنری، راهنمای كتاب مقدّس، ص 740.
17. همان، ج 2، ص 18.
18. همان، ج 2، صص 22ـ 24.
19. همان، ج4، صص 3 و 4.
20. رسالة دوم یوحنّا، ص 7.
21. دائرة المعارف كاتولیك، مدخل دجّال.
22. رسالة دوم پولس به تسالونیكیان، 2: 1ـ 4.
23. همان، 2: 7.
24. مكاشفة یوحنّا، 7: 2.
25. رسالة دوم پولس تسالونیكیان، 2: 7.
26. خلاصة ادیان در تاریخ دین‌های بزرگ، ص 191.
27. همان، ص 194.
28. آشتیانی، جلال الدّین، تحقیقی در دین مسیح، ص 92.
29. خلاصة ادیان در تاریخ دین‌های بزرگ، ص 223.
30. سورة نساء (4)، آیة 157.
31. سرانجام عیسی(ع) در مقارنة میان قرآن و عهد جدید، ص 53.
32. فهیم دانش، علی، مقالة «مسیحیان صهیونیسم را بهتر بشناسیم»، پیش‌گویی‌ها و آخرالزّمان، ص 168.
33. مكاشفة یوحنّا، 16، 16.
34. مقالة مسیحیان صهیونیسم را بهتر بشناسیم»، پیش‌گویی‌ها و آخرالزّمان، ص 171.
35. انجیل متّی، 24، 6؛ انجیل لوقا، 10،19 و 21 و 9 ـ 11.
36. رسالة اوّل یوحنّا، 2: 18.
37. همان، 4: 3 و 4.
38. همان، 2: 18.
39. نوری، میرزا حسین، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 326.
40. مقدّسی سلمی، یوسف بن یحیی، عقدالدّر فی اخبار المنتظر، ص 157.
41. شیخ صدوق، كمال‌الدّین، ج 1، ص 250.
42. سورة انعام (6)، آیة 158.
43. كلینی، محمّد بن یعقوب، ج 1، ص 412.
44. تفسیر العسكری، ص 465.
45. كمال الدّین، ج 2، ص 357.
46. همان، ج 2، ص 336.
47. همان، ج 1، ص 353.
48. كمال الدّین، ج 2، ص 335.
49. همان.
50. همان، ص 525.
51. حدیثی كه زنجیرة سند آن مرتّب باشد. (لغت‌نامة دهخدا)
52. همان، ص 44.
53. احمد بن حنبل، مسند، ج 6، ص 75.
54. نیشابوری، ج4، ص 2250.
 

 نظر شما  درباره اين مقاله | عمومی , آخرالزمان , [لينک مطلب]الف- این وبلاگ به صورت خصوصی اداره می شود وهیچ گونه وابستگی به سازمان یا نهادی ندارد.
ب-کلیه احادیث مندرج در وبلاگ از کتب و سایت های معتبر استخراج شده اند
ج- وجود مطالبی در وبلاگ، به معنای تائید صحت و یا عدم صحت آن مطالب نمی باشد.
د- نقل مطالب از وبلاگ به غیر از مطالب عمومی با یا بدون ذکر منبع آزاد است
.

Copyright  2009 by Onvan. All rights reserved

سخن روز

منع وقت گذاری نسبت به ظهور امام زمان

در روایاتی كه از امامان شیعه رسیده است از هر گونه تعیین وقت ظهور مهدی نهی شده است و به آنان نسبت دروغگویی داده شده است. از زمان ظهور فقط خداوند متعال خبر دارد و كسانی كه به این كار مبادرت كنند هلاك خواهند شد.

از آن جمله ابی بصیر گوید: از امام صادق درباره قائم سئوال كردم جواب داد: وقت گزاران دروغ گفته اند، ما خاندانی هستیم كه وقت گذار نیستیم.

 

دعا و نیایش

اللهم كن لوليك

عظم البلاء

اللهم عرفنى نفسك

صلوات بر امام زمان عليه السلام

الهم ارزقنا توفيق الطاعه

دعا تعقيب نماز صبح

دعاى صبح امام زمان

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانى

الهم انا نشكو اليكاخبار مهدویت
 

آمار وبلاگ

کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

 

 

ماه شب چهارده

 آخرین ستاره شب

آخرین منجی

علائم ظهورحضرت مهدی(عج)

غول رسانه ای

فقط خدا

جبهه فرهنگی ضد صهیونیزم

آغازی بر یک پایان

آیین اسلام

کانون شیفتگان  بوشهر

کوثر

گل نرجس

اخبار  آخرالزمان

از محضر استاد تا به خدا

الکتریکال استیودنت

ماه تابان من

مجمع فرهنگی علمدار

محبان

امام مهدی (عج)

انتظار سرخ

بارالها عطر گل

محبان مهدی (عج)

 مردی از سرزمین آفتاب

مسجد مقدس جمکران

بوی پیراهن یوسف

بوی خوش ظهور

بوی ظهور

مسیحیت یهودی

مناظرات ما و یک مسیحی

منتظر

بیا مهدی شب هجران

تا انتهای حضور

تا ظهور

منتظر مهدی (عج)

منتظران مهدی موعود

منتظرین

تویی که نمی شناختمت

جمکران نت

چشم انتظار

منجی

موعود سیاسی

مهدویت و علائم ظهور

چشم انتظاران مهدی (عج)

چند قدم تا وصال یار

حریم یاس

 مهدی فاطمه

مهدی فاطمه سلام

 نسیم ظهور

دانشجویان منتظر امام زمان

در انتظار ظهور آقام

در محضر لاهوتیان

نقد و بررسی مسیحیت

 ترویج فرهنگ  مهدویت

وصال نور

درد دل های منتظر

دریچه‌ای به سوی ملكوت

دلتنگ انتظار

هیام

یا ابا صالح المهدی ادرکنی

یا حجت ابن الحسن العسکری

دین در جهان امروز

راه یافته

روزنامه اینترنتی عصر ظهور

یا حق

یا مهدی ادرکنی

یاران امام مهدی (عج)

ریحانه النبی سلام الله علیها

سلام علی آل یاسین

سینما و صهیونیزم

یاس زهرا(س)

یاس نامه

یاور مهدی (عج)

شقایق های منتظرت

صفحات انتظار

صهیون پژوه

یک دنیا پدر

یوسف زهرا (1)

یوسف زهرا (2)

طاووس بهشت

عاشق مهدی (عج)

عاقبت آن سوار می آید

یوسف یاس

آخرالزمان و مهدویت

تبیان

عدالت خواه امروز عدالت گر فردا

عروج خدایی

عصر موعود
 پاسخگویی